Sprzedaż na Allegro i urząd skarbowy – czyli Przeczytaj zanim zaczniesz zarabiac na Allegro

W ostatnich czasach systematycznie i bardzo prężnie rozwija się handel sklepów internetowych oraz osób fizycznych handlujących na portalach internetowych  najczęściej w naszym kraju to platforma allegro. Powstaje, więc zasadnicze pytanie: Allegro a urząd skarbowy i jakie płacić podatki, a może, nie musisz płacić żadnych podatków?

Sprzedając na Allegro musisz sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie:
Czy Twoja sprzedaż jest:

 • działalnością gospodarczą,
 • czy sprzedajesz, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?

Od tego, bowiem zależy sposób rozliczania ze skarbówką.

Od jakiego momentu rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że to czy prowadzisz działalność gospodarczą sprzedając za pośrednictwem Internetu towary lub usługi nie jest uzależnione od tego, czy zgłosiłeś działalność gospodarczą do CEIDG, czy też nie. Dla fiskusa liczą się fakty prowadzenia działalności a nie jej zgłoszenie.

Przypuśćmy, że poprzez aukcje sprzedajesz różnego rodzaju towary, które wcześniej zakupiłeś z myślą o dalszej odsprzedaży. Twoja działalność internetowa ma charakter zorganizowany (masz stronę internetową, umieszczasz reklamy, organizujesz aukcje internetowe, podajesz telefon do kontaktów?) i ciągły, (czyli organizujesz aukcje internetowe od pewnego czasu).
To z całą pewnością taka działalność będzie uznana przez urząd skarbowy za działalność gospodarczą.

Jeżeli natomiast aukcje prowadzisz sporadycznie np. raz na pół roku. Bo na przykład kupiłeś buty, które są niewygodne i chcesz je sprzedać, to nie musisz się obawiać o to, że urząd uzna Twoją działalność handlową za działalność gospodarczą.
Ale jeżeli kupisz 10 par takich samych butów i umieścisz je na aukcji w celu sprzedaży, to sądzę, że urząd uzna to za działalność gospodarczą.

Zwróć uwagę na to, że ocena tego czy Twoja działalność jest działalnością gospodarcza w świetle przepisów podatkowych jest subiektywną oceną kontrolujących urzędników.

Definicja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów (np. umowy zlecenia, czy umowy o dzieło).

I prowadząc działalność gospodarczą musisz pamiętać o wielu obowiązkach z tym związanych.

Kto nie prowadząc działalności gospodarczej nie zapłaci podatku ze sprzedaży na aukcjach na Allegro?

Jeżeli Twoja działalność prowadzona na Allegro nie jest działalnością gospodarczą, to w przypadku sprzedaży rzeczy używanych, które kupiłeś ponad 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dokonałeś zakupu) temu nie zapłacisz żadnego podatku dochodowego.

Przykład:
Kupiłeś wózek dla swojego dziecka w dniu 2 lutego 2013 r. (najlepiej zachowaj dokument zakupu lub zapłaty w celach dowodowych). Od 1 września możesz sprzedać ten wózek poprzez aukcję internetową i nie zapłacisz podatku dochodowego, bowiem tego rodzaju sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania.

Dotyczy to sprzedaży wszystkich używanych rzeczy ruchomych np. samochodów, butów, książek?.

Kto nie prowadząc działalności gospodarczej zapłaci podatek ze sprzedaży na Allegro?

Od sprzedaży używanych rzeczy ruchomych zakupionych przed upływem pół roku zapłacisz podatek dochodowy.

Podatek zapłacisz od różnicy, pomiędzy przychodem, (czyli za ile sprzedałeś) a kosztem uzyskania, (czyli za ile kupiłeś). Różnica będzie Twoim dochodem do opodatkowania. Tego rodzaju przychody, koszty uzyskania oraz dochód ujmujesz w zeznaniu rocznym, jako inne źródła przychodów.

Przykład:
Kupiłeś wózek dla swojego dziecka w dniu 2 lutego 2013 r. za 500 zł (najlepiej zachowaj dokument zakupu lub zapłaty w celach dowodowych). Wózek sprzedałeś poprzez aukcję internetową w dniu 15 lipca za 600 zł.
Informację tą wpisujesz do zeznania rocznego wykazując:
Przychód: 600 zł, koszty uzyskania: 500 zł dochód do opodatkowania: 100 zł.

Czy urząd skarbowy interesuje się sprzedażą na Allegro i jak sprawdza handlujących w sieci?

W roku 2013 Ministerstwo Finansów opublikowało dokument zatytułowany ?Wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na rok 2013?, z którego można dowiedzieć się, kto w tym roku będzie kontrolowany i jaka działalność szczególnie zainteresuje fiskusa.

Ministerstwo w omawianym wyciągu przedstawiło zaplanowane na rok 2013 mierniki wykonania budżetu zadaniowego przez kontrolę skarbową.

 • Dla 1 000 kontrolerów, zaplanowano 2 748,31 przeprowadzonych kontroli.
 • Udział postępowań kontrolnych pozytywnych (czyli na niekorzyść podatnika) w ogólnej liczbie przeprowadzonych postępowań kontrolnych dotyczących podatków ma wynosić aż 71,04%. To znaczy, że prawie trzy na cztery kontrole mają znaleźć jakieś błędy, nieścisłości, przestępstwa. Kontrola pozytywna wg Ministerstwa to taka, która wykazuje błędy podatnika.

Opracowując ten dokument ministerstwo oparło się na podstawie doświadczeniach z lat ubiegłych oraz analizach wyników dotychczasowej działalności kontroli skarbowej i skali zagrożeń wynikających z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości. W dokumencie wskazano, żeby w 2013 roku koncentrować działania na następujących zagadnieniach:

 • Rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
  • opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze źródeł nieujawnionych;
  • uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.

Przytoczyłam tutaj w skrócie zadania organów skarbowych na rok 2013 r.

Jaki powinien być wniosek dla sprzedających na Allegro?

Aby urzędy skarbowe mogły osiągnąć takie wyniki kontrolne, jak wcześniej podałam, to ofiarą będą padać handlujący w sieci, którzy najpierw będą obserwowani (nie wiedząc o tym) przez specjalne komórki stworzone do poszukiwania nieprawidłowości w Internecie.

Nadmienię tylko, że pracownicy dwóch specjalnie do tego przygotowanych komórek fiskusa przeszukują Internet pod kątem identyfikacji podmiotów niewywiązujących się z obowiązków podatkowych.

 • jedna działa w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy,
 • druga – w Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

Wyniki ich analiz przesyłane są poszczególnym urzędom skarbowym. I już wiesz, dlaczego Ministerstwo zaplanowało aż tak wysoki udział kontroli pozytywnych. Można powiedzieć, że zarabiający w sieci są jak na dłoni.

Drugim źródłem informacji o przeprowadzeniu kontroli skarbowej są donosy wysyłane przez „życzliwych” podatników do urzędu skarbowego.

Jak są zbierane i wykorzystywane dowody w kontrolowaniu sprzedaży w Internecie?

Dowodami są przede wszystkim:

 • Informacje uzyskiwane od właścicieli portali aukcyjnych o użytkowniku, sprzedawanych towarach, transakcjach i prowizjach.
 • Dane przekazywane przez bank o rachunkach bankowych: ich liczbie, stanach i obrotach.
 • Dokumenty sporządzone przez Pocztę Polską SA i firmy kurierskie: wykaz zrealizowanych dostaw, zestawienie pobrań, wykaz listów przewozowych, kopie faktur za świadczone usługi, itp.
 • Informacje uzyskane od kontrahentów kontrolowanego: kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż, dowody zapłaty, itp.
 • Informacje od wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych, właścicieli portali internetowych o danych przedsiębiorców i osób fizycznych zamieszczających reklamy i ogłoszenia wskazujące na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Informacje od firm hostingowych i zajmujących się rejestracją domen internetowych.
 • Zeznania świadków.

Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. (Art. 60 § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 482).

Prowadząc jakąkolwiek sprzedaż w Internecie warto wiedzieć, jakie uprawnienia mają organy skarbowe, żebyś nie był zaskoczony, gdy zobaczysz w rękach kontrolerów zdjęcia Twoich aukcji z Allegro, Twoich stron internetowych, numery Twoich telefonów, itp. Ale jeżeli wszystkie przychody z tego tytułu opodatkowujesz, to nic Ci nie grozi.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 711).

 

na podstawie artykułu: http://superksiegowa.pl/blog/sprzedaz-na-allegro-a-urzad-skarbowy-cz-2/