Dofinansowania z Unii europejskiej 2013

Rok 2013 jest ostatnim okresem wykorzystywania dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 2007-2013. Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy program wsparcia finansowego poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na ostatni rok obowiązywania dotychczasowego budżetu unijnego nie pozostało do rozdysponowania wiele pieniędzy, jednak z niektórych programów europejskich można jeszcze w tym roku skorzystać. Sprawdź, do kiedy masz czas i jakie warunki musisz spełnić, by złożyć wniosek.

Do tej pory, jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska wykorzystała już 84 proc. wszystkich środków unijnych w ramach różnych programów operacyjnych. Niemniej jednak z wielu programów można skorzysta również w 2013 r.

Oto lista najważniejszych konkursów o dofinansowanie z funduszy europejskich, w których mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza firmy innowacyjne oraz zajmujące się e-biznesem.

1.Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – PO IG. Działanie 4.4

W ramach tego działania przedsiębiorcy chcący realizować najbardziej innowacyjne inwestycje, z wykorzystaniem najnowszych technologii, mają szansę na uzyskanie wysokich, bezzwrotnych dotacji. Dotacjami mogą być objęte projekty inwestycyjne związane z zakupem lub wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych czy organizacyjnych. Warunek – rozwiązania te są stosowane na świecie nie dłużej niż od 3 lat albo posiadają tzw. globalny stopień rozprzestrzenienia w danej branży nieprzekraczający 15 proc. Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty szkoleniowe i doradcze niezbędne do realizacji projektów inwestycyjnych oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Minimalna wysokość kosztów projektu w ramach Działania 4.4 POIG musi wynieść 8 mln zł, a maksymalna – aż 160 mln zł. Beneficjent będzie mógł otrzymać od 40 do 70 proc. poniesionych na dotowaną inwestycję kosztów. Konkurs z POIG jest przeznaczony dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wykluczone są z niego duże przedsiębiorstwa. Konkurs będzie ogłoszony 24 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2013 r. i potrwa do 5 czerwca 2013 r.

2.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – PO IG. Działanie 8.1.

Nabory wniosków do tego programu zostaną ogłoszone w dwóch turach – od 18 kwietnia do 17 maja oraz od 24 czerwca do 19 lipca. O dotację mogą ubiegać się mikro- i małe firmy. Projekty przez nie realizowane powinny dotyczyć świadczenia usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tego typu usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o 70 proc. dofinansowania. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

3.Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – PO IG. Działanie 8.2.

Konkurs zostanie ogłoszony w dwóch turach od 3 kwietnia – potrwa do 30 kwietnia oraz 3 czerwca – potrwa do 28 czerwca 2013 r. Na dofinansowanie mogą liczyć mikro-, małe i średnie firmy chcące otrzymać środki na zintegrowanie systemów informatycznych z partnerami biznesowymi. Ich projekty powinny zaliczać się do przedsięwzięć technicznych (informatycznych), które umożliwiają realizowanie procesów biznesowych w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy na wsparcie działalności będą mogli pozyskać od 20 tysięcy do nawet 2 milionów złotych.

4.Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” – PO IG. Działanie 8.4.

Od 11 marca do 5 kwietnia, a także od 10 czerwca do 12 lipca 2013 r. potrwa nabór wniosków w ramach działania 8.4. Firmy, które pozyskają dofinansowanie, będą mogły je przeznaczyć na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pieniądze pozwalają na niwelowanie „białych plam” w dostępie do Internetu.

O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy należący do sektora mikro-, małych i średnich firm. Minimalna kwota dofinansowania to 30 tysięcy złotych, maksymalna wysokość dofinansowania może stanowić nawet 70 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące. To dobra okazja dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, aby uzyskać wsparcie na rozbudowę zasięgu działania sieci dostępowych, zwłaszcza na trudno dostępnych obszarach.

5.Paszport do eksportu – PO IG. Działanie 6.1.

Nabór wniosków w ramach tego działania nie został jeszcze ogłoszony. Program ma finansować projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dotowane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące powiązania z partnerami zagranicznymi, a także zwiększające rozpoznawalność polskich marek handlowych i firmowych za granicą. Maksymalna wartość dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca, to 200 tysięcy złotych. Stanowi ona 50 proc. kosztów, jakie firmy przeznaczą na pokrycie kosztów rozwoju działalności eksportowej. Konkurs jest dedykowany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

6.Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej – PO IG. Działanie 5.4. Poddziałanie 5.4.1.

Nabór wniosków do tego poddziałania trwa już od czerwca 2012 i skończy się najpóźniej 30 czerwca 2013 r. albo z chwilą wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają dofinansowanie, będą mogli przeznaczyć je na ochronę własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. To pomoże im lepiej zarządzać własnością intelektualną, która jest w posiadaniu firmy. Warto wiedzieć, że pieniądze pozyskane można przeznaczyć na: przygotowanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, w tym również na pokrycie kosztów samego zgłoszenia do ochrony, zakupu niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu ekspertyz i analiz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych oraz na prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Z tej formy dotacji mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Kwota pojedynczego dofinansowania może wynieść nawet 400 tysięcy złotych.

 

7.Fundusze Norweskie oraz EOG na lata 2009-2014

7.1 Bioróżnorodność i monitoring środowiska

W I kwartale 2013 r. ogłoszone zostaną dwa nabory, które pozwolą na inwestycje w zakresie ochrony różnorodności ekologicznej i ekosystemów oraz wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych.

Wartość programu z funduszy EOG to 35 000 000 euro. Celem programu jest podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku oraz ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

7.2 Oszczędzanie energii, odnawialne źródła

W ramach środków możliwe będzie dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania oraz zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej. Wartość programu z funduszy EOG: 75 000 000 euro. Planowany termin to II kwartał 2013 roku.

7.4 Rozwój społeczny i regionalny

Nabory w ramach tego programu zostaną ogłoszone w I kwartale 2013 r. Będą zakładały możliwość wsparcia działań w zakresie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu, poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego.

7.5 Kulturowe dziedzictwo

Nabory w ramach tego programu zostaną ogłoszone w II kwartale 2013 r. Będą zakładały możliwość wsparcia działań w zakresie konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz promowania różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

– Duże możliwości pozyskania środków stwarza również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi wiele programów na zdobycie grantów na badania oraz zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Ważną alternatywą na zewnętrzne finansowanie jest także Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju, który pozwala na doinwestowanie środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, również poprzez promocję eksportu MŚP oraz rozwój zasobów ludzkich. To jednak nie koniec możliwości zdobycia pieniędzy z Unii Europejskiej. – Kapitał można pozyskać także z inkubatorów przedsiębiorczości, które powstały w ramach Działania 3.1.(Inicjowanie działalności innowacyjnej) lub funduszy Seed i Venture Capital, które działają obecnie w naszym kraju. Mogą one przeznaczyć na jedną inwestycję nawet 200 tysięcy euro. Obecnie trwają również prace nad uruchomieniem Funduszu Pożyczkowego jako nowego instrumentu związanego ze wsparciem innowacji – wyjaśnia Szymon Gawryszczak z Agencji Rozwoju Innowacji.