Czym jest NLP?

NLP jest cał­ko­wi­cie uni­kal­nym, syner­gicz­nym połą­cze­niem cyber­ne­tyki, neu­ro­lo­gii, ofe­ru­ją­cym prak­tyczne metody bły­ska­wicz­nego roz­woju oso­bi­stego. Jest to bar­dzo sze­roka dzie­dzina, któ­rej uczy się w prak­tycz­nie każ­dym kraju na naszej pla­ne­cie, mająca wpływ na psy­cho­lo­gię, lin­gwi­stykę, komu­ni­ka­cję w biz­ne­sie, tre­ningi, edu­ka­cję i inne obszary. NLP zaczęło się ponad 25 lat temu i obec­nie jest bar­dzo róż­no­rodne z roz­ma­itymi ?szko­łami? na całym świecie.

Stu­dium ludz­kiego zacho­wa­nia jest jed­nym z nie­wielu obsza­rów, w któ­rych nadal działa się w opar­ciu o prze­sta­rzałe teo­rie i infor­ma­cje. NLP jest nową tech­niką wpro­wa­dza­jącą nas w nowo­cze­sny świat, tech­niką, która umoż­li­wia nada­nie życiu upra­gnio­nej jako­ści ? natych­miast. Jest szybka, pro­sta i nie­wia­ry­god­nie logiczna.

NLP jest skró­tem ter­minu Neuro-Lingwistyczne Pro­gra­mo­wa­nie.

Neuro ozna­cza neu­ro­lo­gię (mózg/umysł), dzięki któ­rej prze­twa­rzamy nasze doświad­cze­nie przy uży­ciu pię­ciu zmysłów.

Lin­gwi­styczne odnosi się do języka, zarówno wer­bal­nego, jak i nie­wer­bal­nego, za pomocą któ­rego są kodo­wane, porząd­ko­wane i opa­try­wane zna­cze­niem nasze neu­ro­lo­giczne reprezentacje.

Pro­gra­mo­wa­nie pocho­dzi z meta­fory kom­pu­te­ro­wej i odnosi się do moż­li­wo­ści odkry­cia i wyko­rzy­sta­nia men­tal­nie wyko­ny­wa­nych programów.

W skró­cie ? NLP uczy jak ste­ro­wać mózgiem, aby uzy­ski­wać pożą­dane rezultaty.

Jest około 96  ksią­żek poświę­co­nych wła­śnie NLP. Tysiące innych ksią­żek, taśm, pro­gra­mów tre­nin­go­wych i firm sto­suje poję­cia z dzie­dziny NLP. Pośród nich są takie osoby i firmy jak Tony Rob­bins, Brian Tracy, Deep Cho­pra, pisarz Donald Moine, twórca ?Mega Memory? Kevin Tru­deau, Ver­bal self-defense  pisarka Suzette Haden Elgin, IBM, Hewlett-Packard, Ame­ri­can Express i wiele innych. Pro­gramy te czę­sto wspo­mi­nają pokrótce o NLP, a cza­sami po pro­stu uży­wają pojęć nie poda­jąc ich źródła.

NLP tak na prawdę zaczęło się od postawy cie­ka­wo­ści i zada­wa­nia pytań. Gdy ludzie mówili „Nie można wyle­czyć fobii”, postawą twór­ców NLP było ?Oczy­wi­ście można?. Po pro­stu zigno­ro­wali powszechne teo­rie i zaczęli szu­kać suro­wych danych: rze­czy, które dzia­łają. Posta­wili pyta­nie: ?Jeśli ktoś pora­dził sobie z fobią, to jak to zro­bił?. A skoro mogli się tego dowie­dzieć, mogli też nauczyć tego innych ludzi, któ­rzy mogą uzy­skać takie same rezultaty.

Pro­ces odkry­wa­nia, jak ludzie robią te rze­czy, które dzia­łają, nazywa się mode­lo­wa­niem. NLP to mode­lo­wa­nie. Wielu ludzi myśli, że NLP to WYNIK mode­lo­wa­nia, tzn. szyb­kie lecze­nie fobii. Ale NLP to PROCES two­rze­nia metody lecze­nia fobii. Wła­śnie dla­tego jest takie potężne ? dla­tego, że po odpo­wied­nim tre­ningu NLPo­wiec potrafi mode­lo­wać dosko­na­łość dowol­nej osoby i dosko­na­łość tę powielać.

Wielu ludzi myśli o kimś posia­da­ją­cym umie­jęt­no­ści, że ?ma intu­icję?, co jest spo­so­bem powie­dze­nia ?nigdy nie będę w sta­nie tego zro­bić?. Fakt, że ktoś ma intu­icję jest wspa­niały, ale nie ozna­cza to, że nie można stwo­rzyć modelu opi­su­ją­cego, jak to robi. Jeden z twór­ców NLP, Richard Ban­dler, powie­dział kie­dyś ?Pomysł, że wie­dza jest two­rzona przez kogoś, a my wszy­scy uczymy się jej w odro­binę mniej­szym stop­niu ozna­czałby, że za następne pięć­dzie­siąt lat cała cywi­li­za­cja będzie się sta­rała wymy­śleć, jak stwo­rzyć ogień?. Pomysł polega na tym, że jeste­śmy w sta­nie uczyć się od naszych nauczy­cieli tego, co już wie­dzą, a następ­nie budo­wać na tej pod­sta­wie. To jest dzie­dzina NLP.

Mode­lo­wa­nie to umie­jęt­ność eks­tra­po­la­cji tego, co działa, i odrzu­ce­nia całej reszty. Polega na zna­le­zie­niu naj­mniej­szej liczby kro­ków potrzeb­nych do osią­gnię­cia dokład­nie takich samych rezul­ta­tów. W NLP uspraw­niamy pro­cesy, które odby­wają się natu­ral­nie. Odkry­wamy co działa i uła­twiamy robie­nie tego i ucze­nie się tego. Uży­wamy sprzę­żeń zwrot­nych do cią­głego spraw­dza­nia i upew­nia­nia się, że nadal uzy­sku­jemy rezultat.

NLP jest to stu­dium tego, jak ludzie robią rze­czy, jak myślą, jak prze­twa­rzają infor­ma­cję i jak się zacho­wują. NIE doty­czy tego, w jaki spo­sób ludzie mają pro­blemy, ani nie jest rodza­jem teo­rii oso­bo­wo­ści. W NLP nie ma nic ezo­te­rycz­nego. Polega na uży­wa­niu tego, co działa, i nie­uży­wa­niu tego, co nie działa. Lecze­nie fobii nie tłu­ma­czy tego, jak uzy­sku­jesz fobię, po pro­stu pomaga się jej pozbyć.

Dla prak­tyka NLP wła­ściwa postawa to nie­na­sy­cona cie­ka­wość. Aby cią­gle się uczyć, wzra­stać i ewo­lu­ować, nie zatrzy­mać się na kilku tech­ni­kach szyb­kich napraw? ale roz­wi­jać się i sta­wać się coraz bar­dziej wraż­li­wym, rado­snym i cie­ka­wym. Innymi słowy ? czy­nić życie świę­tem, a nie ban­da­żo­wać łokieć.

?Nie jestem tera­peutą, dla­czego mam chcieć cer­ty­fi­katu z NLP??

Cer­ty­fi­katy NLP zostały wpro­wa­dzone pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych jako spo­sób cer­ty­fi­ko­wa­nia tera­peu­tów, któ­rzy chcą sto­so­wać NLP wobec swo­ich klien­tów. Obec­nie jed­nak NLP przy­ciąga ludzi ze wszyst­kich ście­żek życia, jako środek oso­bi­stego roz­woju i tre­ningu per­swa­zji. Pewne tre­ningi cer­ty­fi­ka­cyjne nadal są poświę­cone tech­ni­kom tera­peu­tycz­nym, jed­nak IDEA Semi­nars prze­kształ­ciło swoje tre­ningi tak, aby poma­gać ludziom uży­wać tych umie­jęt­no­ści do oso­bi­stego roz­woju i zmiany.

Gdy ludzie po raz pierw­szy uczą się NLP, są pod­eks­cy­to­wani moż­li­wo­ściami głę­bo­kiej zmiany zacho­wań w pro­sty, łatwy spo­sób, bez koniecz­no­ści prze­brnię­cia przez wie­lo­let­nią tera­pię. Jed­nak kiedy decy­dują się wziąć udział w tre­ningu, cza­sami spo­strze­gają, że tre­ning uczy ich pracy z innymi ludźmi, a nie ze sobą. Cza­sami także stwier­dzają, że tre­ning NLP jest prze­in­te­lek­tu­ali­zo­wany i duszny, a nie rado­sny, prak­tyczny i łatwy. Dla­tego tak ważne jest, aby zro­bić wła­ściwe roz­po­zna­nie, zanim poświęci się czas i pie­nią­dze na tre­ning NLP.

IDEA Semi­nars różni się od innych ośrod­ków ofe­ru­ją­cych tre­ningi NLP. Pod­kre­ślamy to, że NLP jest środ­kiem roz­woju oso­bi­stego i lep­szej, spraw­niej­szej komu­ni­ka­cji, a nie tylko narzę­dziem tera­peu­tycz­nym. Dajemy także eks­cy­tu­jące środo­wi­sko szyb­kiego ucze­nia się zorien­to­wa­nego na ucze­nie mózgu. Cer­ty­fi­katy IDEA Semi­nars potwier­dzają kom­pletne, inten­sywne tre­ningi NLP dla ludzi biz­nesu, edu­ka­cji, opieki zdro­wot­nej, a także tera­peu­tów i innych spe­cja­li­stów. Tre­ningi są przy­jemne, rado­sne, wzbo­ga­ca­jące, a dla więk­szo­ści uczest­ni­ków ? są jed­nym z naj­głęb­szych doświad­czeń roz­woju w życiu.

?Szkoły? w NLP

Ponie­waż NLP ist­nieje już tak długo, stwo­rzono w mię­dzy­cza­sie wiele róż­nych ?szkół?. Dla­tego wła­śnie, tak jak w wielu dzie­dzi­nach, można spo­tkać pewne nie­po­ro­zu­mie­nia w gru­pach dys­ku­syj­nych czy na semi­na­riach, gdzie różni ludzie bro­nią ?popraw­nego? czy ?wła­ści­wego? spo­sobu stu­dio­wa­nia, ucze­nia, ucze­nia się czy oma­wia­nia pod­staw NLP.

W IDEA Semi­nars cie­szymy się z wiel­kiej róż­no­rod­no­ści na tym polu i wie­rzymy, że nie ma popraw­nego czy pra­wi­dło­wego spo­sobu zaj­mo­wa­nia się NLP. Mamy wła­sny zestaw prze­ko­nań i war­to­ści doty­czą­cych tre­nin­gów, ale mamy też zasadę nie­oczer­nia­nia innych ośrod­ków czy szkół.

 • „Szkoła” tera­peu­tyczna

Ta „szkoła” jest sys­te­mem prze­ko­nań, że NLP jest narzę­dziem tera­pii. Tre­ningi są zwy­kle skon­cen­tro­wane na tech­ni­kach NLP i pro­wa­dzone przez osoby będące prak­ty­ku­ją­cymi tera­peu­tami lub mające doświad­cze­nie tera­peu­tyczne. Sche­mat takiego tre­ningu zwy­kle obej­muje: wykład, pokaz tech­niki, ćwicze­nie i następ­nie dys­ku­sję. Jest to naj­po­pu­lar­niej­sza ?szkoła? w NLP i tak jest kon­stru­owana więk­szość treningów.

 • „Szkoła” aka­de­micka

Ten sys­tem prze­ko­nań trak­tuje NLP jako ?twardą? naukę beha­wio­ralną. Tre­ningi obej­mują mnó­stwo stra­te­gii wraz z mode­lami funk­cjo­no­wa­nia mózgu i sche­ma­tami blo­ko­wymi. Infor­ma­cja jest kawał­ko­wana (chunk) na bar­dzo, bar­dzo drobne ele­menty, i każdy detal jest ana­li­zo­wany aż do naj­drob­niej­szego ele­mentu. Prze­ko­na­nie to głosi, że jeśli znaj­dziesz ten jeden szcze­gólny ele­ment, który czyni róż­nicę, możesz go zmie­nić i w ten spo­sób prze­łą­czyć cały system.

 • „Szkoła” pry­wat­kowo ? motywacyjna

Jest to ?szkoła?, która uważa, że NLP to dobre samo­po­czu­cie i podej­ście ?po pro­stu zrób to?. Semi­na­ria zawie­rają mnó­stwo wykła­dów i induk­cji hip­no­tycz­nych lub mnó­stwo ćwiczeń dopingująco-wspierających. Semi­na­ria to zwy­kle mnó­stwo rado­ści, a ludzie doświad­czają wspa­nia­łych zmian, jed­nak wielu uczest­ni­ków zgła­sza póź­niej brak głęb­szego, świa­do­mego zro­zu­mie­nia mate­riału i brak umie­jęt­no­ści samo­dziel­nego sto­so­wa­nia tego, czego się nauczyli.

Klik­nij tutaj, aby uzy­skać infor­ma­cje o uni­kal­nym podej­ściu IDEA Semi­nars do treningów.

Kilka pod­sta­wo­wych zasad Neurolingwistycznego Programowania

 1. NLP nie jest mode­lem naprawy ? to model naby­wa­nia, model gene­ra­tywny.
 2. Tech­niki NLP to nie NLP. Tech­niki są wyni­kiem pro­cesu mode­lo­wa­nia. NLP jest metodą mode­lo­wa­nia.
 3. Mode­lo­wa­nie jest pro­ce­sem zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści. Wszel­kie umie­jęt­no­ści są sys­te­ma­tyczne, posia­dają wzo­rzec, są oparte na zasa­dach ? dla­tego mogą być mode­lo­wane i powie­lane. Jed­nak mode­lo­wa­nie nie umoż­li­wia prze­ję­cia całego doświad­cze­nia życio­wego innej osoby.
 4. Ludzie nie są popsuci, dzia­łają per­fek­cyj­nie. Nie potrze­bują, żeby ich napra­wiać.
 5. Ludzie mają wszyst­kie zasoby potrzebne do dowol­nej zmiany.
 6. Ludzie podej­mują wybory naj­lep­sze w ramach zaso­bów, do któ­rych mają dostęp.
 7. Każde zacho­wa­nie zewnętrzne jest wyni­kiem wewnętrz­nego pro­cesu.
 8. Mapa to nie tery­to­rium. Nasza per­cep­cja rze­czy­wi­sto­ści nie jest samą rze­czy­wi­sto­ścią. Nie dzia­łamy w świe­cie, ale poprzez naszą per­cep­cyjną mapę świata. NLP jest mode­lem pro­cesu two­rze­nia mapy.
 9. Pozy­tywna war­tość wła­sna jed­nostki jest utrzy­my­wana na tym samym pozio­mie. Roz­róż­nia się pomię­dzy Ja, inten­cją i zacho­wa­niem, w które czło­wiek się anga­żuje.
 10. Ela­stycz­ność zacho­wa­nia: Osoba o naj­więk­szej ela­stycz­no­ści zacho­wa­nia w danej inte­rak­cji decy­duje o rezul­ta­tach.
 11. Opór jest rezul­ta­tem braku ela­stycz­no­ści po stro­nie komu­ni­ku­ją­cej.
 12. Nie­po­wo­dze­nie jest infor­ma­cją zwrotną. Nie ma błę­dów, są tylko rezul­taty. Bez nie­po­wo­dzeń i błę­dów ucze­nie się byłoby nie­moż­liwe.
 13. Naj­wyż­szej jako­ści infor­ma­cją w inte­rak­cji jest zacho­wa­nie.
 14. Umysł i ciało są czę­ściami tego samego sys­temu cyber­ne­tycz­nego.
 15. Ludzie komu­ni­kują się na dwóch pozio­mach ? świa­do­mym i nie­świa­do­mym.
 16. Ela­stycz­ność zacho­wa­nia daje wię­cej moż­li­wo­ści wyboru. Więk­szy wybór jest lep­szy niż ogra­ni­czony wybór.

autor: Caro­lyn K. Sikes  (www.idea-seminars.com)
tłu­ma­cze­nie: Tomasz Kowa­lik (
www.metamorfoza.pl)

WIĘCEJ NA TEMAT NLP , ORAZ SZKOLEŃ DOWIESZ SIĘ NA STRONIE www.elearning.media.pl

 • To, aż tak dużo jest tych książek. Nawet się nie interesowałam… Kilka niezłych książek mogłabym polecić z racji tego, że tematyka jest bardzo ciekawa.

 • Jak możesz stworzyć jakaś ciekawe listę , chętnie ja zamieszczę na blogu Basiu:)